Our Platform

แพลตฟอร์มของเรา

Plus Connect

แพลตฟอร์มบริหาร

จัดการแชท

Plus Site

แพลตฟอร์มพัฒนา

จัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป

Plus Digi

แพลตฟอร์มการตลาด

ดิจิตอล

Plus CRM

แพลตฟอร์มการบริหาร

จัดการลูกค้าสัมพันธ์

Plus Reserve

แพลตฟอร์มสำหรับ

การจองและทำนัดหมาย

Plus Hotel

Booking

แพลตฟอร์มสำหรับ

การจอง โรงแรม / ที่พัก

Plus Social

Media Feed

แพลตฟอร์มเชื่อมต่อ

ช่องทางโซเชียลมีเดีย

Plus Influ

แพลตฟอร์มการตลาด

อินฟลูเอนเซอร์